Predestinasyon , Determinizm Problemleri

 


Latince PRAEDESTİNARE ‘’ bir şeyi önceden belirlemek , hedefe yönelmek ‘’ kelimesinden türetilmiştir.Türetilen isim PRAEDESTİNATİO sadece kilise metinlerinde ortaya çıkar ve bir insanın Tanrı tarafından iyileştirilmesi ya da lanetlenmesinin önceden belirlenmesini tanımlar. Predestinasyon ebedi ruh sağlığının DETERMİNİZM problemlerini ortaya koymaktadır. 

Predestinasyon her şeyden evvel bir Hıristiyan meselesidir.İncil de bununla ilgili çeşitli ifadeler vardır. Örneğin, Havari Paulus un Timoteos a gönderdiği mektupta bir yandan şöyle der; ( 1.Timoteos 2:4)

O ( Tanrı) bütün insanların kurtulup hakikat bilgisine erişmesini ister.

Peygamber Matta İncilinde ise şöyle der; ( Matta 22:14)
Zira çağırılanlar çok fakat seçilenler azdır.
Bunların yanına Yaratıcı nın henüz Tevrat ta İsrailoğullarının kalbini katılaştırdığı gelir, öyle ki bunlar kahinlerin uyarılarını dinlemezler. Peygamber Yeşaya nın hidayetinde RAB şöyle der ( Yeşaya 6 :9)
‘’Git ve bu kavme söyle’’ dedi.Duyacak , duyacak fakat anlayamayacaksınız, bakacak bakacak fakat göremeyeceksiniz.
Peygamber Yeşaya daki bu ve diğer yerlerde katı Yahudi düşmanı Protestan Yuhanna, Yahudilerin tanrı tarafından kabul edilmediğini ve gelen Mesih e inanamayacaklarını gösterir. ( Yuhanna 12 :37)
Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştiği halde O na iman etmediler. Bütün bunlar Peygamber Yeşaya nın söylediği şu sözler yerine gelsin diye oldu. ( Yeşaya 53 ;1) Rab verdiğimiz habere kim inandı ?Rab bın gücü kime açıklandı?
İşte bu yüzden iman edemiyorlardı . Nitekim Yeşaya başka bir yerde şöyle demişti;
( Yeşaya 6:9 ve 10): Onların gözlerini kör etti ve yüreklerini katılaştırdı ki, gözleri ile görmesinler ve yürekleri ile anlamasınlar ve bana dönmesinler. Dönselerdi onlara şifa verirdim.
Ancak predestinasyonun ana metni, Paulus un Romalılara gönderdiği mektubun 9. Bölümünde bulunur; Önce takdis edilen Yakup un ve reddedilen Esav ın hikayesi hatırlatılır (Romalılar 9, 11, 13, 16, 18, 21)

Çünkü çocuklar henüz doğmamış ve iyi yahut kötü bir şey yapmamış iken, Tanrı Rebeka ya; büyüğü küçüğüne kulluk edecek dedi. Nitekim; Yakub u sevdim , fakat Esav dan nefret ettim. Demek ki bu, insanın isteğine ya da çabasına değil Tanrı nın merhametine bağlıdır. Şimdi öyle ise istediğine merhamet eder ve istediğini sertleştirir. Şimdi bana diyeceksin; ‘’ Artık niçin insanı kabahatli tutuyor? Çünkü kim onun iradesine karşı durabilir ? ‘’ 


‘’Hayır fakat ey insan sen kim oluyorsun ki, Tanrı ya karşılık veriyorsun? Acaba kendine şekil verilen şey, şekil verene; niçin beni böyle yaptın der mi ? Yahut aynı yığından bir kabı hürmet için ve bir başkası için yapmaya çömlekçinin balçık üzerinde kudreti yok mu? 


‘’Tanrı nın ‘’ istediğine acıdığı ‘’ ve ‘’ istediğine kimsenin karşı duramadığı ‘’ bu ikilem , teologları günümüze kadar meşgul etmiştir. Paulus un kendisi bile Filiplilere gönderdiği mektupta , Tanrı nın henüz doğmadan önce alınan takdis veya reddetme kararına rağmen saadetin nasıl edinildiği belirtilir.’’( Filipliler 2;12 ; 13) 


‘’Şimdi ey sevgili kardeşlerim, nasıl daima, itaat ettinizse şimdi yalnız ben aranızdayken değil , ancak ben gaip iken daha çok ziyade korku ve titreme ile kendi kurtuluşunuzu etkili kılın, çünkü kendi rızası için sizde hem istemeyi, hem işlemeyi amil olan Tanrı dır. 


Diğer kelimelerle birisi gerçekten saadetli olmak istiyorsa Tanrı söz konusu kişide, hoşuna gittiği için bu saadet istediği yerine getirmiştir. Bu insan bu nedenle onu saadete götüreni hür iradesi ile yapmaktadır. 


Büyük teolog AUGUSTİNUS un aklına bu hür irade sorunu ile ilgili olarak çok değişik bir şey gelmemiştir.MARTİN LUTHER insan iradesi ile ilgili Hür Olmayan İrade eserinde tam tersi bir sonuca varmıştır. İnsan iradesi tamamen hürriyetsizdir. Çünkü aksi söz konusu olsaydı insan şöyle düşünebilirdi;’’ kurtuluşu için çok az bir katkıda bulunabilir, kendine güvenerek ve kendinden şüphe de duymayarak …( fakat kendinden tamamen şüphe duyan) ve etkide bulunan Tanrı ya tapmaktadır, onun kurtulması için ona merhamet edilecektir.’’


20. yy da büyük teologlar KARL BARHT ve PAUL ALTHAUS Roma mektubunda ele alınan predestinasyon problemi ile oldukça sıkı biçimde ilgilenmiştir. Ve bu arada Paulus un seçilmiş ve reddedilmiş ile farklı insanları değil bütün insanları kastettiğini, öyle ki herkesin Tanrı nın hem asabiyeti hem de inayeti altında bulunduğunu açıklayarak bir tür kuantum kuramsal tanımlamaya ulaşmıştır.
Predestinasyon , Determinizm Problemleri 4.5 5 Unknown Latince PRAEDESTİNARE ‘’ bir şeyi önceden belirlemek , hedefe yönelmek ‘’ kelimesinden türetilmiştir.Türetilen isim PRAEDESTİNATİO sadece ki...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved